SILESIA BROKER
Anna Kurek

O firmie

W branży ubezpieczeniowej jesteśmy obecni od 1991 roku. Nasze doświadczenie zawodowe zdobywaliśmy zarówno w strukturach sprzedażowych towarzystw ubezpieczeniowych jako underwriterzy, jak i w likwidacji szkód: majątkowych, komunikacyjnych i osobowych.  

Własną działalność w zakresie usług ubezpieczeniowych oraz likwidacji szkód prowadzimy od roku 2008. W roku 2013 zdecydowaliśmy o ukierunkowaniu  naszej firmy wyłącznie na usługi ubezpieczeniowe. Mając za sobą zdane kilka lat wcześniej egzaminy brokerskie, wystąpiliśmy do  Komisji Nadzoru Finansowego o zezwolenie na prowadzenie działalności jako broker ubezpieczeniowy,  którą uzyskaliśmy 18.03.2013 roku.  

Prowadzimy obsługę ubezpieczeń majątkowych, osobowych i życiowych, komunikacyjnych, a także gwarancji finansowych. Posiadając doświadczenie zdobyte jako likwidatorzy szkód,  aktywnie uczestniczymy w procesie likwidacji szkód u naszych Klientów .

Nasi obecni klienci to duże firmy produkcyjne , średnie i małe przedsiębiorstwa, a także osoby fizyczne. Do grona naszych Klientów należą także kościelne osoby prawne. Z myślą o tych Klientach opracowaliśmy autorski, dedykowany, specjalny program ubezpieczeniowy.

Firma posiada aktualną polisę odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej.

Firma jest członkiem Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

W ramach prowadzonej działalności charytatywnej i prospołecznej utworzyliśmy Fundusz Stypendialny, którego celem jest wspieranie artystycznie uzdolnionych dzieci i młodzieży.

Anna Kurek – broker ubezpieczeniowy 

W branży ubezpieczeniowej pracuje od 1991 roku. Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Teoretyczną wiedzę w zakresie “Ubezpieczenia gospodarcze” zdobywała na studiach podyplomowych w Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Wiedzę praktyczną – m.in. wycenę nieruchomości oraz umiejętność kosztorysowania – uczestnicząc w kursie rzeczoznawców majątkowych oraz w trakcie kilkunastu lat pracy na stanowisku likwidatora szkód majątkowych w towarzystwach ubezpieczeniowych.

Od roku 2008 – prowadząc własną działalność – współpracowała z biurami brokerskimi.

Autorka artykułów o tematyce ubezpieczeniowej skierowanych do kościelnych osób prawnych, publikowanych w kwartalniku ECCLESIA .

Piotr Kurek – broker ubezpieczeniowy

W branży ubezpieczeniowej pracuje od 1990 roku. Absolwent Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w TUiR Warta SA, Concordia Polska TUW, VGH Landschaftliche Brandkasse Hannover, Gothaer TU SA. W roku 2009 złożył egzamin dla brokerów ubezpieczeniowych. Własną działalność prowadzi od 2014 roku

NASZE USŁUGI

Oferujemy profesjonalną obsługę brokerską obejmująca m.in.:

  • analizę zagrożeń, audyt ubezpieczeniowy,  
  • opracowanie programu ubezpieczeniowego dostosowanego do potrzeb Klienta 
  • obsługę zawartych umów ubezpieczeniowych 
  • pomoc przy likwidacji szkód 
  • szkolenia dla naszych Klientów

OFERTA DLA KOŚCIOŁÓW

Opracowany przez nas program ubezpieczeniowy dla kościelnych osób prawnych obejmuje ubezpieczenia osobowe oraz kompleksowe ubezpieczenia mienia należącego do parafii m.in.: budynki i budowle, wyposażenie kościołów, kaplic, kaplic cmentarnych. Ochroną objęte są dzieła sztuki i przedmioty wartościowe – bez konieczności ich wyceny.

TO WARTO WIEDZIEĆ

Ustawa z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – akt prawny określający warunki wykonywania działalności w zakresie ubezpieczeń osobowych i majątkowych 

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych  

Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 o dystrybucji ubezpieczeń – wdraża zapisy unijnej dyrektywy IDD.Przepisy rozwijają m.in. wymóg badania potrzeb klienta i dopasowywania do nich odpowiedniego ubezpieczenia oraz wprowadzają obowiązek informowania klienta o charakterze wynagrodzenia pośrednika. 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny 
Księga Trzecia, Tytuł XXVII Umowa ubezpieczenia, art. 805- 834 

Ustawa z dnia 18 września 2001 r. – Kodeks morski 
art. 79 par. 1 pkt. 1, art. 94 par. 2, art. 157 par. 2, art. 182, Tytuł VIII Ubezpieczenie morskie art. 292-338 

Dyrektywa Rady 98/29/WE z dnia 7 maja 1998 r. w sprawie harmonizacji podstawowych przepisów dotyczących zasad ubezpieczeń kredytów eksportowych dla transakcji objętych ubezpieczeniem średnio- i długoterminowym 

UFG – portal zapytań do bazy danych o OC pojazdu – tu można sprawdzić, na podstawie numeru rejestracyjnego, czy pojazd posiada ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu. 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. 

Kontakt

  • Biuro: 41-250 Czeladź, ul. 21 Listopada 15 lok. 9

WSPÓŁPRACA

Podstawą dobrej współpracy pomiędzy brokerem, a jego Klientem, jest zaufanie. Broker, reprezentując Klienta przed towarzystwami ubezpieczeniowymi i innymi osobami prawnymi, fizycznymi, ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłową ocenę ryzyka, wskazanie Klientowi wszystkich potencjalnych zagrożeń i opracowanie adekwatnego programu ubezpieczeniowego. Dlatego niezwykle istotną kwestią jest przekazanie brokerowi wszystkich informacji mających jakiekolwiek znaczenie dla oceny ryzyka.

Odpowiedzialność brokera w stosunku do jego Klienta objęta jest ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności brokerskiej.

Umocowaniem brokera przez Klienta do występowania w Jego imieniu przed towarzystwami ubezpieczeniowymi jest pełnomocnictwo.

Zamknij menu